תקנון כיף ביחד – משחק גיבוש משפחתי

ברוכה הבאה לכיף ביחד.

המסמך מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים.

 

כללי

אתר זה (להלן: “האתר“) הוא בבעלותה של ימית בלס צ’אפלה 027442391 (להלן: “כיף ביחד” )ומופעל על ידה. האתר מאפשר לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל, רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי החברה (חנות וירטואלית).

תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר ו/או רכישה שתתבצע דרכו. הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או כל שימוש אחר באתר (להלן: “השימוש באתר“) מהווה אישור והסכמה של המשתמש (להלן: “המשתמש“) לתנאי תקנון זה.

המשתמש מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התקנון בעיון וכי הוא מודע ומסכים להן במלואן. ככל שהמשתמש אינו מסכיםה לתנאים או לחלקם, המשתמש מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמש והן לא תשמש בפרשנות התקנון.

השימוש באתר

ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המשתמש מצהירה כי הוא בגיר (מעל גיל 18) וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות (אם המשתמש קטין  או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ו/או פיננסיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימוש באתר כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.

המשתמש בעלת תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

המשתמש בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

המשתמש הינו בעלת כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי ויכול למסור מספר טלפון שבו ניתן ליצור עימה קשר.

הרכישה היא לצריכה פרטית ולא רכישה סיטונאית. לרכישה סיטונאית יש לפנות לחברה במיל funtogetheroffice@gmail.com

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לחסום את הגישה לרכישה ו/או גלישה, באופן זמני או קבוע, של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תקנון זה ו/או הפוגעת בקניין הרוחני של החברה או של צד אחר ו/או הפוגעת באופן כלשהו בניהול הרכישות באתר ו/או הפוגעת בפעילותו התקינה של האתר או מערכת המחשבים של החברה ו/או לפי כל דין. כמו כן החברה תהיה רשאית לבטל כל רכישה שבוצעה בניגוד להוראות תקנון זה או במקרה של חשש שנעשתה פעולה בניגוד לדין כלשהו החל על החברה ו/או על הלקוח.

ביצוע רכישה באמצעות האתר

המכירה באתר היא מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה). יובהר כי המחירים באתר עשויים להיות שונים מהמחירים בחנויות החברה (זולים יותר או יקרים יותר). כלל המחירים שבאתר החברה הנם כוללים מע”מ.

המוצרים המוצגים באתר החברה נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה תהיה רשאית לעדכן את הדפים באתר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פריטים, להסיר מוצרים שלגביהם אזל המלאי, להוסיף או להחסיר מוצרים ולשנות את מחיר הפריטים המופיעים באתר.

המשלוח יבוצע באמצעות חברת שליחויות, כמפורט להלן;

10.1  המשתמש יבחר מבין המוצרים באתר.

10.2   המשתמש ימסור פרטים אישיים כגון שם, כתובת, כתובת דוא”ל, מספר טלפון נייד וכן פרטי כרטיס אשראי שבאמצעותו יבוצע התשלום בגין הרכישה.

10.3    לבסוף, יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן: “ההזמנה“). המשתמש מצהיר כי הפרטים שמסר במהלך ההזמנה הם אמיתיים, מלאים ומדויקים.

10.4   ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים, החברה, לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לה שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לחברה בשל כך.

לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק החברה את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה. עם קבלת אישורה העקרוני של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעת דוא”ל, בהתאם לפרטים שמסר..

המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא”ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי כיף יחד, בקשר עם ביצוע הזמנות, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידה.

יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא”ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה ואינה מחייבת את החברה. רישומי המחשב הפנימיים של כיף ביחד ו/או מי מטעמה יהוו ראיה חלוטה לביצוע ההזמנה כאמור.

יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שכיף ביחד תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית.

מניין הימים לצורך משלוח ההזמנה יחל רק במועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.  ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברות האשראי תוצג הודעה למשתמש באתר ו/או תישלח למשתמש הודעה דוא”ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

לאחר ביצוע ההזמנה יוכל המשתמש לקבל פרטים לגבי מצב ההזמנה ו/או המשלוח באמצעות  חברת השליחויות כפי שיפורט להלן.

משלוח ואספקה

ההזמנה אשר רכשת תסופק באחת משלושה דרכים:

17.1 משלוח לנקודות איסוף הקרובה לבית המזמין, בהתאם לרשימת נקודות האיסוף של חברת השליחויות.

17.2 משלוח עד הבית– המוצרים ישלחו לכתובת בישראל שציין המשתמש בעת הזמנתו, בכפוף למדיניות חברת השליחויות.

עלות משלוח עד הבית: 45 ₪. (עד 3 משחקי כיף ביחד).

עלות משלוח לנקודות איסוף : 30 ₪. ( עד שלושה משחקי כיף ביחד).

כיף ביחד תספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, למעט על פי דין.

מועד אספקת המשלוח יהיה 7-21 ימי עסקים ממועד אישור העסקה.

מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, שבתון, ערבי חג וימי חג).

תחילת ספירת הימים יהא מיום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. החברה עשויה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות המשלוח ותנאי המשלוח שיצוינו באתר בעת ביצוע ההזמנה.

הזמנה שבוצעה ביום עסקים לאחר השעה 14:00, או ביום שאינו יום עסקים, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

כיף ביחד לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ו/או לא מלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצ”ב.

בנוסף לאמור בתנאי שימוש אלה, גם התקנון של חברת השליחויות באמצעותו תבצע החברה את המשלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יחול על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמשת.

ביטול הזמנה יתבצע בהתאם למדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אתר החברה.

כיף ביחד תהיה רשאית ליצור קשר טלפוני עם הלקוחה לצורך החלפת מוצר שנרכש במוצר דומה באותה עלות, זאת במקרים חריגים אשר בהם לא ניתן לספק את המוצר שהוזמן, לרבות מקרים שאינם בשליטת החברה.

 

מסירת פרטים על ידי המשתמש

ביצוע הזמנה דרך אתר החברה, כרוך במסירת פרטים אישיים כגון; כתובת דוא”ל, שם מלא, כתובת מגורים, כתובת למשלוח, טלפון נייד, מספר כרטיס אשראי ומספר תעודת זהות. מסירת הפרטים מעידה על רצונו של המשתמשת למסור פרטים אלו.

למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסרה במהלך הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ולרבות מידע ונתונים שנאספו אודות המשתמשת במהלך השימוש והגלישה באתר, ייאגרו במאגר המידע של האתר והשימוש בו מהווה הסכמה ואישור של המשתמשת לאגור מידע כאמור, ולעשות בו כל שימוש, בהתאם לדין.

ככל שמשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות מטעם החברה, המשתמש יכול לבחור, בעת ההרשמה לאתר, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של החברה. אם בחרה משתמשת להצטרף לרשימת התפוצה, ביכולתה להסיר עצמה בנקל, בכל עת, בהקשת “הסר” בתחתית המייל.

כיף ביחד תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” “cookies” – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי אתר החברה, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן. על מנת, בין היתר, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיה האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי המשתמש תוכל לבחור, באמצעות הדפדפן בו היא עושה שימוש, שלא לאחסן או למחוק את קבצי ה”עוגיות” ממחשבו.

קניה בטוחה

התשלום באתר מבוצע באמצעות מערכת סליקה אוטומטית ובתקן PCI בכפוף להוראות חברות האשראי. בנוסף, אתר החברה מאובטח בשרתים בטכנולוגיית הצפנה SSL.

כיף ביחד עושה כל שביכולתה לשמור על פרטיות לקוחותיה.

למרות נקיטת האמצעים לאבטחת המידע, כאמור לעיל, רשת כיף ביחד לא תהא אחראית, לכל נזק שהוא אשר יגרם למשתמש או לצד ג’ כתוצאה מאובדן מידע ו/או שימוש בלתי מורשה במידע עקב מקרה אשר אינו בשליטתה של כיף ביחד ו/או הנובע כתוצאה מכוח עליון, ו/או משיבושי תוכנה או חומרה או תקשורת.

 
החזרת מוצרים/ביטול עסקה, השלמת עסקה ועסקה חלקית

המשתמש תהא רשאית לבטל את העסקה או להחזיר את המוצרים, בהתאם למדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אתר החברה ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (“חוק הגנת הצרכן“) והתקנות מכוחו.

ניתן לבטל עסקה/להחזיר או להחליף מוצר בתוך 21 ימים מיום קבלת המוצר, ובלבד שהמוצר תקין, לא נעשה בו שימוש, נמצא באריזתו המקורית כולל עטיפת השרינק, ונושא את התווית המקורית. כמו כן, לא ניתן להחזיר מוצר שלא יוחזרו כל חלקיו.

ביטול ההזמנה או העסקה יתבצע על-ידי המשתמש אך ורק באמצעות הודעה שהמשתמשת תשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה (“הודעת ביטול“).

ניתן לבטל עסקה, להחזיר או להחליף מוצר אך ורק כנגד חשבונית קנייה מקורית (כולל חשבונית דיגיטלית) או פתק החלפה או מתן הוכחת קנייה בדרך אחרת, בהתאם הוראות כל דין.

החלפות, השבת כסף (ככל שהחוק מחייב זאת) וזיכויים ייעשו בהתאם למחיר ששולם בפועל עבור המוצרים (לא כולל דמי משלוח), כפי שהוא מופיע בחשבונית הקנייה.

החזר כספי למשתמש, במקרה של ביטול עסקה כדין, יבוצע באופן זהה לאופן בו ביצע המשתמש את התשלום והכל בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות. המשתמש ישא בדמי ביטול עסקה בסך של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, הנמוך מבניהם. דמי הביטול העסקה כאמור יקוזזו מההחזר הכספי למשתמש ובמקרה שהעסקה בוצעה בכרטיס אשראי, מההחזר הכספי תקוזז גם עמלת הסליקה בשיעור בו תחויב החברה.

בכל מקרה של ביטול עסקה או החזרת מוצר למפעילת האתר, לא יוחזרו למשתמש דמי המשלוח בהם חויב המשתמש (ככל וחויב).

למעט אם נובע אחרת מן האמור לעיל, לאחר ביטול העסקה, ישיב המשתמש את המוצר למשרדי החברה, בעצמ ועל חשבונו בלבד. המשתמש ישיב את המוצר באריזתו המקורית, שלם, בטרם נפתח או נפגמה אריזתו המקורית, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא וזאת מבלי שנעשה בו שימוש. במקרה בו המשתמש ישיב את המוצר לחברה באמצעות שליח, אזי מובהר בזאת, כי המשתמש תהא האחראית הבלעדית להגעתו של המוצר בשלמותו וללא כל פגם ו/או נזק.

אין באמור בהוראות אלו לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו. כמו כן, במצב דברים זה, שמורה לחברה הזכות שלא לאשר את ביטול העסקה ו/או החזרת המוצר.

במקרה של קבלת מוצר פגום או מוצר שגוי ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה בטלפון טלפון 052-3433119 בימים א’ – ה’ בין השעות 08:30-15:30 או במייל funtogetheroffice@gmail.coml.

אין בהוראות החלפת/החזרת המוצרים ו/או ביטול עסקה שלעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובפרט מהוראות הדין הנוגעות לביטול עסקה עקב פגם במוצר.

אם המשתמש הזמינ מספר מוצרים וההזמנה סופקה למשתמשת, מכל סיבה שהיא, באופן חלקי (לרבות חוסר במלאי), המשתמש יחויב רק בגין המוצרים שסופקו בפועל. החיוב, ככל שהיה, בגין מוצרים שלא סופקו יבוטל. המשתמש נותנת את הסכמתה לביטול, כאמור, מראש.

אם המשתמש לא השלים את הזמנת, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום ו/או כל פרט מידע דרוש אחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של כיף ביחד, יראו את ההזמנה ככזאת שלא השתכללה ולכן ככזו שלא בוצעה.

המשתמש יבדוק את המוצר/ים מיד עם קבלתם ויודיע לחברה אם מוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהופיע באתר. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם למדיניות החזרות, החלפות וביטולים של האתר ובהתאם לכל דין.

מבלי לגרוע מזכות המשתמש לביטול העסקה והחזרת המוצרים, ככל שנפלה טעות בתיאור הצבע ו/או במראהו, הדבר לא יחייב את החברה. הצבעים שיוצגו באתר וכל תמונה שהיא הכוללת מוצר המוצע לרכישה, נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין המוצרים במציאות ולמשתמשת לא תהא כל טענה בשל כך. עם זאת, כיף ביחד תעשה כל שביכולתה על מנת שלקוחותיה יהיו שבעי רצון מהמוצרים שרכשו.

בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון (כהגדרתו להלן) ו/או כל אירוע שאינו בשליטת כיף ביחד ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של החברה באופן מלא או חלקי, תהא כיף ביחד רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

בסעיף זה “כוח עליון” משמעו כמקובל על פי דין ולרבות אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן.

כיף ביחד נוקטת באמצעים מקובלים על מנת להבטיח כי בכל זמן נתון מלאי המוצרים המוצג למכירה באתר יהיה תואם למלאי המוצרים הפיזי הנמצא אצלה. עם זאת, יתכנו מקרים חריגים בהם יתברר לחברה, לאחר השלמת ההזמנה על ידי המשתמשת, כי המוצר המוזמן אזל מהמלאי. במקרים אלה תהא כיף ביחד רשאית לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי. במקרה כאמור כיף ביחד ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמשת או לצד שלישי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל כיף ביחד תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס ברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כיף ביחד תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר ובמערכת ביצוע ההזמנות, או מנסים או ניסו לרכוש את המוצרים שלא למטרת שימוש פרטי (למשל, רכישה סיטונאית).

במקרה של פעילות מיוחדת באתר, כגון מארזי מתנה המחולקים, הפעילות מוגבלת למלאי הקיים והיא עד גמר המלאי.

פעילות האתר

השירות באתר ניתן כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה למשתמשת כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיה ולדרישותיה.

כיף ביחד עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר. עם זאת, כיף ביחד איננה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט.

אחריות ושירות

 

כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הם חדשים ותקינים אלא אם צוין אחרת.

בכל מקרה שמשתמשת סבורה כי קיבלה מוצר פגום, עליה לפנות לשירות הלקוחות של כיף ביחד על מנת לטפל בפנייתה, בהתאם להוראות תקנון זה והוראות כל דין.

 

קניין רוחני

 

כל זכויות הקניין הרוחני של כיף ביחד לרבות בגין עיצובו הגרפי של אתר החברה, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה הבלעדי של כיף ביחד.

אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם, למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג, קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיו”ב) בלא קבלת רשותה המפורשת של כיף ביחד מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד.

כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, אייקונים, כל התוכן המילולי, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של כיף ביחד.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או הגנה קניינית של כיף ביחד.

שונות

כיף ביחד ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

כיף ביחד לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן כיך ביחד אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים / פעיל.

רישומיה הממוחשבים של כיף ביחד בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.

כיף ביחד תהא רשאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת הוראות תנאי השימוש ו/או תקנון השימוש האלו, חלה בכל עת על המשתמשת בלבד.

תקנון זה וכל סכסוך הקשורים בו יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהתקנון או הקשור בו תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בחיפה.

תודה שבחרת לקנות את משחק כיף ביחד.
מאחלים לכם הנאה ושמחה
והמון כיף ביחד.